Genel satış, teslimat ve montaj şartları

PDF indirin

$ 1 Genel kapsam

(1) Aşağıda yazılı satış, teslimat ve montaj şartları INDU LIGHT Produktion & Vertrieb GmbH, Lauterbachstraße 32, 78586 Deilingen, INDU LIGHT Produktion & Vertrieb GmbH, Willi Brundert Str. 3, 06132 Halle/Saale und der INDU LIGHT West Vertrieb GmbH, Borkener Strasse 136, 48653 Coesfeld şirketlerin mevcut ve gelecekteki ticari ilişkilerde geçerlidir. 

(2) Müşteri koşulları ile çakışan veya bundan farklı olan koşulların, yazılı olarak açıkça onayımız olmadıkça, bizim için geçerliliği yoktur. Çakışan veya sapan koşullarının, biz açıkça itiraz etmediysek de, geçerliliği yoktur. 

$ 2 Sözleşme

(1) Tekliflerimiz bağlayıcı değildir. Biz sadece yazılı sipariş onayında belirtilenlerle sorumluyuz, ancak değişiklikler ve ek anlaşmalar bizim yazılı onayımıza tabidir.

(2) Teslimatın yanı sıra, montaj da tarafımızca yapılması gereken durumlarda, teklif ve sipariş onayımız ve ardından güncel İnşaat İşleri için Sözleşme Prosedürleri Yönetmeliği Bölüm B sözleşmenin ayrılmaz olarak kabul edilir. Biz sadece ürünlerimizin kurulumu ile sorumluyuz; çatı bağlantıları ve elektrikli bağlantılar tarafımızca yapılmamakta ve dolayısıyla bunlardan sorumlu değiliz. Montaj işleri için taşeron kullanma hakkımızı saklı tutmaktayız.

(3) Sevkiyat kendimiz veya bir taşıma şirketi tarafından yapılmasına bakılmaksızın, risk transferi, montajsız hariç ürünlerinin müşteriye gönderimi ile yapılmış sayılır. Montaj da tarafımızca yapılacak ise, risk transferi, iş kabulü veya devreye alma veya tarafımızca (kısmen) bittiğine dair bir bildirim yapıldığında da dolaylı olarak yapılmış sayılır. Sevkiyatın gönderiminde bir gecikme olduğunda veya müşterinin sorumluluğunda olan nedenlerden dolayı montajın başlaması geciktiğinde veya müşteri teslim almada geciktiğinde, risk transferi müşteriye ulaşmış sayılır. 

$ 3 Fiyatlar - Ödeme şartları

(1) Fiyatlarımız sipariş onayında belirtilen kapsam ile ilgilidir. Montaj tarafımızca yapılacak ise ve sipariş verme aşamasında ek hizmetlerin gerekli olduğu anlaşılırsa, bunlar için ayrıca müşteri tarafından ayrı bir sipariş oluşturulması ve ayrıca ek ödeme yapılması gerekir.

(2) Mal ve hizmetlerimiz sözleşme tarihinden itibaren 4 ay içinde teslim edilemediğinde ve bundan dolayı istihsal masraflarımız artacağından, maliyetlerimizi buna uygun olarak artırmak için hakkımızı saklı tutarız.

(3) Sadece teslimat yapılacak ise, müşteri ödemesini teslimattan ve faturalamadan itibaren 14 gün içinde kesintisiz olarak yapmakla yükümlüdür.

(4) Ürün teslimatı ile birlikte montaj da yapılacak ise, anlaşılan fiyatın 1/3'ü sipariş tarihinde, 1/3'ü ürünlerin teslimata hazır olduğunda veya en geç teslimatta ve 1/3'ü iş kabulünün ardından yapılır. İş kabulünün giderleri müşteri tarafından karşılanır.

(5) Ödeme yükümlülüklerinin ihlalinde veya müşterinin kredibilitesini düşüren (kredi raporları burada yeterli) durumların oluştuğunda, isteğe bağlı olarak sözleşmeden çekilme veya bekleyen teslimatları veya hizmetleri sadece nakit olarak yapma hakkımız saklıdır.

(6) Müşteri vadesi gelmiş ödemelerini bekletme hakkına sahip değildir. Mahsuba sadece tartışmasız veya yasal olarak tespit edilen alacaklarda izin verilir.

$ 4 Teslim süreleri

(1) Anlaşılan teslim süreleri tüm teknik soruların müşteri tarafından yanıtlandığında veya müşterinin yükümlülüklerini yerine getirdiğinde başlar.

(2) Teslimat gecikmesi, sadece anlaşılan teslimat süresinin ardından müşteri bize tanıdığı makul bir ek süre sonrasındaki dönemde geçerli bir gecikme sayılır.

(3) Teslimat ve montaj süresi, mücbir sebeplerden dolayı zamanında teslimatımız veya montajımız engellendiği takdirde, makul bir süre için uzatılır. Aynı durum, işletme arızalarında makinelerin arızalandığında veya istemsiz ham madde kıtlığında ve tedarikçi şirketlerinin teslimatlarında gecikme olduğunda da geçerli. Mücbir durumlarının 2 aydan daha uzun bir süre devam etmesi durumunda, yapılması gereken sözleşme gereği işlerle ilgili sözleşmeyi feshetme hakkına sahip oluruz.

(4) Kısmi teslimat yapma hakkına sahibiz. Müşteri bunun için düzenlenecek faturaya istinaden, fatura tarihinden itibaren 14 gün içinde kısmi ödeme yapar.

(5) Gecikmemiz durumunda bir cezai şart kararlaştırılmış ise veya müşteri, geciken hizmetimizden dolayı zarara uğradıysa, cezai şart bedeli işin yekûn bedelinin haftalık %0,5'i veya müşterinin tazminat talebinin işin yekûn bedelinin toplamda %5'i ile sınırlıdır. Müşterinin bundan başka talepleri hariç tutulur.

$ 5 Mülkiyetin muhafazası

(1) Müşteri iş ilişkisinden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getirene kadar, ürünlerimizin mülkiyetini saklı tutarız.

(2) Müşteri ücretsiz olarak ve özen ile kendisine ayrılan ürünleri saklar.

(3) Müşteri sözleşmeye aykırı davrandığında, özellikle ödemeleri geciktirdiğinde, bizim ürünlerimizi geri isteme hakkımız doğar. Geri verme talebinden ancak durum açıkça belirtildiği takdirde vazgeçilebilir.

(4) Üçüncü tarafların icra başvurusunda veya diğer müdahalelerde bulunduğu takdirde, § 771 ZPO uyarınca dava açabilmemiz için, müşteri bizi derhal yazılı olarak bilgilendirmeli. Üçüncü taraflar bizim mahkeme ve mahkeme dışı konularıyla ilgili diğer giderlerimizi § 771 ZPO uyarınca karşılayamıyorsa, müşteri zararlardan sorumlu tutulur.

(5) Müşteri işin normal akışı içinde ürünleri başkalarına satabilir; ancak şimdiden, devam satıştan müşterisinden veya üçüncü şahıslardan tahakkuk eden tüm alacaklarını fatura tutarı oranında (KDV dâhil) bizim alacağımıza karşılık bize devreder, ürünler üzerinde işlem yapılıp yapılmadığından önce veya sonra verildiğine bakılmaksızın. Müşteri bu devir sonrasında da alacağını tahsil etmeye devam eder. Alacağı kendimizin tahsil etme yetkimiz bundan etkilenmez. Ancak biz, müşteri tahsil ettikleri ile ilgili ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiği, ödemelerinde gecikme olmadığı ve özellikle iflas davası açmadığı ve ödemelerini durdurmadığı sürece alacaklarımızı tahsil etmeyeceğimizi taahhüt ederiz. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, müşteri devredilen alacakları ve borçlular ile ilgili bizi bilgilendirir, tahsil için tüm gerekli bilgileri bize aktarır, bununla ilgili belgeleri teslim eder ve borçluyu (üçüncü taraf) bilgilendirir. Müşteri, bizim mülkiyetimizi etkileyecek rehin, menkul ipotek işlemlerinde veya diğer tasarruflarda bulunmaya yetkili değildir.

(6) Ürünlerin müşteri tarafından işlenmesi veya dönüştürülmesi her zaman bizim adımıza yapılır. Ürünler başka, bize ait olmayan nesnelerle donatıldığında, yeni oluşan nesnenin, ürün değerinde (Fatura tutarı, KDV dâhil) diğer işlenen nesnelerle birlikte işlem yapılan zamanda ortak mülkiyetini almış sayılırız. İşlem yapılarak meydana gelen nesne için şartlı teslim edilen ürünler ile ilgili aynı şartlar geçerlidir.

(7) Müşteri ayrıca alacaklarımızın güvencesi olarak, ticari satın alma ile ilgili üçüncü şahıslar tarafından bir arsa dahi söz konusu ise, kendi alacaklarını bize devreder.

(8) Müşterinin talebi üzerine, güvenceleri ancak bizim alacaklarımızı güvence altına alan güvencelerinin gerçekleşebilir değerinin %20 üzerinde olduğunda serbest bırakmakla yükümlüyüz, serbest bırakılacak güvencelerin seçimi tarafımızca belirlenir.

$ 6 Müşteri garanti talepleri

(1) Müşteri garanti taleplerinin ön koşulu, denetleme ve şikâyetlerini gerekli ve uygun şekilde bildirmesidir. Müşteri kendisi tarafından kullanılmak üzere aldığı ürünlerimizi incelemekle sorumludur. Garanti talepleri, anlaşılan kalite veya kullanışlılığı konusunda önemsiz farklılıklarda geçerli sayılmaz. Üreticinin ürün ile ilgili ifadeleri, tavsiyeleri ve reklamları sözleşmede konu edilen ürün özelliklerini temsil etmemekte. Kusurların bildiriminden sonra bize, ürünü incelememiz için süre tanınır.

(2) Müşteri Garanti taleplerinin bir diğer koşulu, ürünler sadece montajsız teslim edildiğinde, ürünlerin montajı teknik ve iş kuralları hükümlerine göre yapılmış olması gerekir.

(3) Müşteri Garanti taleplerinin bir diğer koşulu, müşterinin duman-ısı-tahliye sistemlerinin tanınmış bir VdS kurulumcu şirketine bunların düzenli bakımını yaptırmasıdır.

(4) Bir kusur meydana geldiğinde müşterinin talebi tamamlamak veya yeni üretim ile sınırlıdır; ancak kararımıza göre kusurun giderilmesi veya ürünün yeni üretimi maliyetleri karşılayarak tarafımızca yapılır.

(5) Düzeltme başarısız olursa veya kusurun giderilmesini orantısız maliyetlerden dolayı kabul etmediğimizde, müşteri seçimi doğrultusunda feshi veya indirim talep edebilir. Tazminat talepleri etkilenmez.

(6) Müşterinin garanti talepleri  438 - 1, No. 2 uyarınca 1 yıl sonra zaman aşımına uğrar. Bu durum, garanti üstlenilmesinde, ağır ihmal ve kasıttan doğan sorumluluklarda, önemli sözleşme hükümlerinin ihlallerinde, Ürün Sorumluluğu Yasası ihlallerinde ve beden, sağlık veya yaşamın yaralanması gibi zorunlu yasal düzenlemelerde daha uzun bir zaman aşım süreleri belirtildiğinde, geçerli değildir.

$ 7 Tazminat

(1) Sadece ihmal sonucu sözleşme amaçlı sözleşme hükümlerine biz, çalışanlarımız veya diğer bize vekâlet edenler uymadığımızda, tazminat talepleri söz konusu olamaz.

(2) Bizim, çalışanlarımızın veya bize vekâlet edenlerin ağır ihmallerinde tazminat talebi ancak öngörülebilir, tipik sözleşme ile ilgili doğrudan verilen zarar ile sınırlıdır.

(3) Sorumluluğun sınırlandırılması ürün sorumluluğu, yaşam, beden veya sağlık ile ilgili taleplerde ve biz art niyet ile itham edildiğimizde geçerli değildir.

$ 8 Nihai hükümler

(1) Tüm sözleşme ilişkilerinde yurtdışına teslimat durumunda da Alman yasaları geçerlidir.

(2) Tüm sözleşmelerden doğan tüm anlaşmazlıklar için Yargı Bölgesi 78586 Deilingen olacaktır. Bu durum özellikle, müşteri yurtdışında ikameti veya yargı yetkisi yoksa veya dava açılma esnasında müşterinin ikameti bilinmiyorsa da geçerlidir.

(3) Müşteri ile yapılan sözleşmenin bireysel hükümleri    veya şartları geçersiz ise veya geçersiz olacak ise, bu durum sözleşmenin geçerliliğini veya şartlarını etkilemez.
(Durum: Mayıs 2005)

Genel Satın alma Şartları

PDF indirin

$ 1 Kapsam - Sonuç

(1) Aşağıda yazılı satış, şartları INDU LIGHT Produktion & Vertrieb GmbH, Lauterbachstraße 32, 78586 Deilingen, INDU LIGHT Produktion & Vertrieb GmbH, Willi Brundert Str. 3, 06132 Halle/Saale und der INDU LIGHT West Vertrieb GmbH, Schützenwall 30, 48653 Coesfeld şirketlerin mevcut ve gelecekteki ticari ilişkilerde geçerlidir.

(2) Bizim Genel Şartlar ve Hükümler ile çakışan veya farklı olan tedarikçinin şartlarını kabul etmiyoruz; ancak yazılı olarak açıkça kabul etmediysek.  Bizim satın alma koşullarımız, tedarikçinin koşullarından farklı olan satın alma koşullarda tedarikçiden hizmet veya ürün aldığımızda veya ödediğimizde de geçerlidir. Siparişler, işlemler ve teslimat talepleri yazılı olmalıdır.

$ 2 Teklif - Teklif belgeleri

(1) Tedarikçi 2 haftalık bir süre içinde bizim siparişimizi kabul etmek zorundadır.

(2) Bariz olarak kamuya açık değil ise veya açıklanmayacak ise veya tarafımızca sipariş veren tarafından satışa sunulacak ise, tüm ticari veya teknik belgelerimiz, görseller, çizimler, modeller, el aletleri, hesaplamalar ile ilgili mülkiyet, sınai mülkiyet ve telif hakkını saklı tutmaktayız. Bunlar üçüncü şahıslarda gizli tutulmalı ve bizim yazılı iznimiz olmadan çoğaltılamaz veya ticari anlamda kullanılamaz. Talebimiz üzerine bizden alınan bilgiler, varsa fotokopileri veya çizimleri derhal ve tümüyle bize verilmeli veya imha edilmeli.

$ 3 Fiyatlar - Ödeme şekilleri

(1) Açıkça aksi durum kararlaştırılmış olmadıkça maliyet tahminleri, ücretsiz ve bağlayıcıdır.

(2) Siparişte bildirilen fiyatlar bağlacıdır. Yazılı bir anlaşma bulunmadığında "eve teslim" fiyatı paketlemeyi de kapsar.

(3) Satıcı siparişi tebliğinden itibaren 2 hafta içinde kabul etmediğinde, iptal hakkına sahip oluruz. Teslimat programları, tedarikçi tebliğinden itibaren 5 iş günü içinde itiraz etmediğinde, bağlayıcı olur.

(4) Aksi kararlaştırılmadıkça, bakiyenin ödenmesi ödeme talebinin muacceliyetinden ve tesliminden itibaren hem fatura hem de ürün veya hizmet bedelleri ya 20 gün içinde %3 ıskonto ile veya 30 gün içinde kesintisiz olarak yapılır. Ödeme fatura incelemesinin ardından yapılır.

(5) Yasalar çerçevesinde mahsup ve alıkoyma hakkına sahibiz.

$ 4 Teslim süreleri

(1) Siparişlerimizde sapmalara ancak önceden yazılı onayımız ile izin verilir.

(2) Kararlaştırılan tarih ve süreler bağlayıcı ve zorunludur. Tedarikçi, kararlaştırılan teslimatın süresinde yapılamayacağı ortaya çıktığında veya böyle bir durumun oluşabileceği anlaşıldığında, bu durumu derhal bize bildirmekle yükümlüdür.

(3) Anlaşılan sürelere uyulmadığında, yasal olarak talep hakkımız doğar. Özellikle, makul bir sürenin geçmesinden sonra hizmet ve çekilme hakkı yerine tazminat talep hakkımız doğar.

(4) Gecikmeli ürün veya hizmetin teslimatların koşulsuz kabulü, geciken ürün veya hizmet ile ilgili tazminattan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez.

(5) Biz açıkça onaylamadığımızda, kısmi teslimatlara prensip olarak izin verilmemekte.

$ 5 Risk Transferi - Belgeler

(1) Teslimat, aksi bir durum yazılı olarak belirtilmedikçe, "ücretsiz eve teslim" olarak yapılır.

(2) Tedarikçisi tüm nakliye belgelerinde sipariş numarasını tam olarak belirtmek zorundadır; bunu yapmadığında, işlem sırasında oluşabilecek gecikmelerden biz sorumlu olmayacağız.

$ 6 Kusur incelemeleri - kusurlarda sorumluluk

(1) Ürünlerin teslim alımı, kusursuzluğa, özellikle doğruluğa, eksiksizliğe ve uygunluğa yönelik incelemeye tabidir. Ürünleri, makul bir süre içinde olası kalite ve miktar farklılıkları konusunda inceleme hakkına sahibiz; şikâyet, ürün kabulünden itibaren 5 iş günü içinde veya gizli kusurlarda tespitin ardından tedarikçiye ulaştığında zamanında yapılmış sayılır.

(2) Kusurlarla ilgili yasal haklarımız tümüyle geçerlidir; her durumda, seçimimize bağlı olarak, tedarikçiden kusurları bertaraf etmesini veya yeni ürün teslim talebinde bulunma hakkımız vardır. Tazminat hakkımız, özellikle hizmet yerine tazminat hakkımız açıkça saklıdır. Tedarikçi pahasına kusurların bertarafını, tehlike veya özel aciliyet nedenleri ortaya çıktığında, tarafımızca yapma hakkına sahibiz.

(3) Zamanaşımı süresi 5 yıldır, risk transferinden itibaren

$ 7 Ürün Sorumluluğu - Muafiyet

(1) Tedarikçi bir ürün kusurunda sorumlu ise, nedeni kendi kontrolü ve organizasyon alanında bulunduğunda ve kendisi dış ilişkide sorumlu olduğunda, üçüncü şahıslara yönelttiği tazminat taleplerini ilk talebimizde bize aktarmakla yükümlüdür.

(2) Tedarikçi, Paragraf 1'göre tazminat sorumluluğu çerçevesinde tarafımızdan yapılan geri çağırma veya kusur bertarafı ile ilgili §§ 683, 670 BGB veya §§ 830, 840, 426 BGB uyarınca meydana gelen olası giderleri de karşılamakla yükümlüdür. Geri çağırma veya kusur giderme uygulamaları kapsamı konusunda tedarikçiyi - mümkün ve makul ise - bilgilendiririz ve konuyla ilgili açıklama yapması için fırsat sunarız. Bu durumda diğer yasal hak taleplerini etkilemez.

(3) Tedarikçi, kişisel yaralanma başına/maddi hasara - sabit oran 10 milyon Euro bedelli bir ürün sorumluluk sigortası yaptırmayı taahhüt eder. Diğer tazminat taleplerimiz bundan etkilenmez.

$ 8 Mülkiyet hakları

(1) Tedarikçi, teslimatı ile ilgili Almanya Federal Cumhuriyeti içinde üçüncü kişilerin haklarını korumakla sorumludur.

(2) Üçüncü kişiler tarafından bununla ilgili bir talep bize yöneltildiğinde, tedarikçi ilk yazılı talebimiz doğrultusunda, bizi bu kişilerin tazminat yükümlülüğünden serbest bırakmakla yükümlüdür. Tedarikçinin bizi tazminat yükümlülüğünden serbest bırakması, üçüncü kişilerin bize yönelttiği tüm tazminat talepleri kapsar. (3) Zamanaşımı süresi sözleşme tarihinden itibaren 10 yıldır.

$ 9  Mülkiyetin muhafazası - Ek donanım

(1) Tedarikçimizden gelen parçaları bıraktığımızda, bunların da mülkiyetleri bize ait olur. Bunlar sadece kullanım amacına göre kullanılabilir. Rezerve ürünlerimiz başka, bize ait olmayan nesnelerle donatıldığında, yeni oluşan nesnenin, ürün değerinde (satın alma fiyatı + KDV) diğer işlenen nesnelerle birlikte işlem yapılan zamanda ortak mülkiyetini almış oluyoruz.

(2) Tarafımızca tamamlayıcı nesneler başka, bize ait olmayan nesnelerle ayrılmaz bir şekilde işlenirse, yeni oluşan rezerve nesnenin, ürün değerinde (Fatura tutarı, KDV dâhil) diğer birleştirilen nesnelerle birlikte ortak mülkiyetini almış oluyoruz. Birleştirme sonucunda nesne, tedarikçinin ana nesnesi olarak görüldüğünde, tedarikçi bize orantılı olarak ortak mülkiyet devretmesini peşinen kabul etmiş sayılır.

$ 10 Yargı Bölgesi - Genel - Herhangi bir yasal zarara karşı koruma

(1) Tüm sözleşmelerden doğan tüm anlaşmazlıklar için Yargı Bölgesi 78586 Deilingen olacaktır. Ancak, tedarikçiye ikamet ettiği yerde de dava açma hakkına sahibiz.

(2) Müşteri ile yapılan sözleşmenin bir veya birden fazla hükümleri veya yapılan olası anlaşmalar geçersiz ise veya geçersiz olacak ise, bu durum sözleşmenin geçerliliğini veya şartlarını etkilemez. Etkisiz hüküm sözleşme taraflarınca ekonomik başarıya en yakın olan hüküm ile değiştirilir.

(3) Siparişte aksi bir durum belirtilmediğinde, sipariş alan şubenin bulunduğu konum icra mahallidir. Sözleşme ilişkilerinde sadece Almanya yasaları geçerlidir.Kanunlar ihtilafı hukuku ve Birleşmiş Milletler'in Malların Uluslararası Satışı (CISG) hariç tutulmuştur.
(Durum: Mayıs 2005)

Taşeron firma yönergesi

PDF indirin

1. Giriş

Yüklenicinin personeli olarak, işletmemizde veya inşaat sahasında kişi ve malların zarar görmesini ve yangın ve diğer tehlikeleri önlemekle yükümlüsünüz.

2. Çevre politikamızın ilkeleri

2.1 Çevre bilinci

Biz çevremizin doğal zenginliğini ekonomik faaliyetlerimizin temeli olarak görmekteyiz. Ürünlerimiz, doğal kaynaklarının dikkatle ve enerji tasarruflu kullanılmasını sağlamakta.

Eylemlerimizle doğal kaynakların ve çevremizi zararlı etkilerden korunmasına yönelik katkıda bulunmak istiyoruz. Buna örneğin kullanılan maddelerin ekonomik ve çevre dostu kullanımı da dahildir. Bunu aynı zamanda, personelimize, onların ailelerine, iş ortaklarımıza, yasamaya ve yerel çevreye karşı da bir sorumluluk olarak görüyoruz.

2.2 Sürdürülebilirlik

Eylemlerimizin ekonomi, ekoloji ve topluma uyumlu olmak zorunda olduğunun bilincindeyiz; gelecek nesilleri de göz önünde bulundurarak. Bu nedenle, insan sağlığına, kaynakların ekonomik kullanımına ve çevrenin temizliğine dikkat etmek, mevzuat ve yasal zorunluluklara uymak şirketimizin ilkelerindendir.

2.3 Sorumluluk

İnsan ve çevre için riskleri önlemek ve kesinlikle kanun ve yönetmeliklere, ayrıca iş sağlığı, sağlık ve çevre düzenlemelerine uymak tüm çalışanların sorumluluğudur. Aynı zamanda bu tür tehlikeleri tanımak, onları değerlendirmek uygun önlemleri almak yönetimin görevleridir.

2.4 Ürünler

Ürünlerimizi "Güvenli - Temiz - Tasarruflu" temel ilkemizle geliştiriyoruz. Ürünlerimiz insanların güvenliğini arttırır ve çevre üzerindeki yükü azaltır; bunların daha sonraki geri kazanım ve bertaraf esnasında da.

2.5 Süreçler

Süreçlerimizi, insan sağlığının ve güvenliğinin öncelik olacak ve çevre üzerindeki etkilerin mümkün olduğunca düşük kalacak şekilde ekonomiyi dikkate alarak tasarlıyoruz. Arıza durumlarına karşı hazırlıklıyız. Tedarikçilerimiz ve servis sağlayıcılarımız ile bu temelde çalışıyoruz.

2.6 Sürekli iyileştirme

Süreçlerimizi ve davranışlarımızı düzenli olarak gözden geçiriyoruz. İnsanlar ve çevre üzerindeki etkileri ölçüyoruz. Böylece zayıf tarafları ve iyileştirme olanaklarını tespit edebiliyor ve iş, sağlık ve çevre koruması konularında etkili bir program düzenleyebiliyoruz.

3. Sözleşme

Yüklenici olarak, size verilen görevlerin ifasında tüm güvenlik ve çevre düzenlemelerine uyulması ile yükümlüsünüzdür. Siz ve amirleriniz, sizin ve onların temsilcileri de dahil, çalıştırılan personeli, çalışmaları esnasında karşılaşabilecekleri olası tehlikelere ve çevresel hasarlara karşı uyarmanız gerekir.

Taşeron kullanıldığında, bunları da bu hükümlere uymaları konusunda uyarmanız ve denetlemeniz sizin sorumluluğunuzdadır. Sizin veya alt tedarikçinizin yaptığı çalışmalar çerçevesinde meydana gelebilecek hasar veya arıza durumlarından ortaya çıkacak ve bizim hatamız olmadan bize yönlendirilen üçüncü kişilerin tazminlerinden biz sorumlu tutulamayız.

Hasar veya arızalardan kaynaklanan hakları tanzim edebilecek yeterli oranda bir sorumluluk sigortası yapmakla ve istek üzerine bize bildirmekle yükümlüsünüzdür.

Yukarıda belirtilen hükümlere veya taşeron şirketlere yönelik gereksinimlerimizin uyulmaması durumlarında, yüklenici tüm sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

4. İlgili sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uyum

Özel olarak çalışma ile ilgili iş güvenliği ve çevre şartları gerekliliklerine uyulmalı. Bunlar yüklenici tarafından bilinmek zorunda. İşletmedeki güvenlik ve uyarı işaretleri, örneğin yasak ve zorunlu işaretleri, uyarı levhaları, kurtarma ve ilk yardım işaretleri bölümlerde (kopya olarak) görülebilir ve dikkate alınmalı. Güvenlik işaretleri kaldırılamaz ve yeri değiştirilemez. Ayrıca, aşağıdaki Meslek Birliği talimatlarına, kurallara ve bilgilendirmelere dikkat çekilmekte:

  • BGV A 1 Genel hükümler
  • BGV A 2 İş güvenliği için şirket doktorları ve uzmanları
  • BGV A 3 Elektrik sistemleri ve ekipmanları
  • BGV A 4 Mesleki tedbir
  • BGV A 8 İşyerinde sağlık ve güvenlik işaretleri
  • BGV C 22 İnşaat işleri
  • BGV D 36 Merdivenler ve basamaklar
  • BGR 500 Çalışma Ekipmanları
  • BGI 509 İşletmede İlk Yardım,

ve genel olarak kabul görmüş güvenlik ve iş sağlığı yönetmelikleri. Elektrikli aletler, cihazlar ve kablolar VDE'ye uygun olarak kusursuz durumda olmalı. Arızalı makine vb. ekipmanlar tespit edildiğinde derhal dolaşımdan kaldırılır.

5. Kişisel koruyucu ekipmanlar

Gerekli güvenlik ekipmanları (örn. güvenlik ayakkabıları, koruyucu gözlük, koruyucu eldiven, maske, vb.) taşeron firma tarafından kendi çalışanlarının kullanımına sunulur ve kullanma zorunluluklarına dikkat çekilmeli.

6. Tehlikeli maddelerin kullanımı

Kullanılan tehlikeli maddeler kanıtlanmalı ve ilgili personeller güvenlik bilgi formları / işletme kılavuzu ile eğitilmeliler. Bunların doğru ve çevreye duyarlı kullanımı yüklenicinin sorumlu amiri tarafından denetlenir.

7. Resim çekme yasağı

Görüntü ve ses kaydedici cihazların getirilmesi ve bu cihazların kullanılması sadece önceden alınmış onayımız ile mümkündür.